Условия за ползване

Настоящите Общи условия за използване на сайта www.pilatesudoma.com представляват договор между Вас и „Пилатес у дома“ ЕООД. С посещението на нашия уебсайт, Вие заявявате, че сте запознат и се съгласявате с нашите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

I. Определения
 • Уеб сайт/сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, изображение или други материали и ресурси.
 • Потребител – всяко лице, което използва услугите, предоставени от „Пилатес у дома“ ЕООД
 • Услуга-предоставените на потребителите информационни ресурси, в това число се включват и възможността за изразяване на мнение, споделяне на изображения и прилагане на други материали, които да бъдат публикувани на сайта, както и достъп до: данните на сайта, участие във форумите на сайта, архива на изданието и други.
 • Мнение – всеки свободно изразен от Вас коментар, публикуван на сайта.
 • Злонамерени действия – всяко действие или бездействие на потребител, което е в противоречие със законовите разпоредби

II. Страни по Договора
Доставчик на услугата:
Информационните услуги се предоставят от и Вие сключвате Договор с „Пилатес у дома“ ЕООД, ЕИК: 206186599, с адрес на управление: гр. Сливен 8800, ж.к. „Българка“, бл. 14, вх. В, ап.13, представлявано от Пламена Сосерова.
Потребител:
Всяко лице, навършило 18 годишна възраст, което зареди в своя интернет браузър сайта на „Пилатес у дома“ ЕООД. Ненавършилите 18 годишна възраст лица нямат право да закупуват предлаганата от pilatesudoma.com услуга.

III. Действие на договора
Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начините, определени в настоящите Общи условия.

IV. Регистрация и създаване на профил
1. Регистрацията в www.pilatesudoma.com дава достъп на потребителите до предоставените услуги.
2. За регистрация и създаване на профил е необходимо:
 • Две имена
 • Имейл адрес
 • Парола /създадена от самия потребител/
 • Избиране на абонаментна услуга, както следва:
 1. Месечен абонамент – 19,99лв., който предоставя достъп до всички тренировки, ново видео всеки понеделник, нова седмична програма всеки понеделник и специални оздравителни тренировки;
 2. Годишен абонамент – 199,90лв., който предоставя достъп до всички тренировки, ново видео всеки понеделник, нова седмична програма всеки понеделник и специални оздравителни тренировки.
 3. Потребителят има право да прекрати регистрацията си на сайта по всяко време след което ще бъдат заличени потребителските му данни от сайта и информацията за предоставените му платени Услуги.

V. Правила за писане на коментари и отзиви
1. Настоящите правила обвързват условията за писане на коментари и отзиви, изразяващи Вашето мнение и всичко, което Потребителят желае да сподели чрез сайта на „Пилатес у дома“ ЕООД.
2. Единствено потребителите, които имат активна регистрация в сайта на „Пилатес у дома“ ЕООД притежават правото да оставят коментари и отзиви под видеоматериалите, до които имат достъп.
3. Забранява се:
 • Нарушаването на правото на свободно изразяване;
 • Прояви на расова, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие (включително насилие над животни);
 • Използването на вулгарни и обидни изрази, както и нецензурни квалификации;
 • Публикуване на порнографско или открито сексуално съдържание;
 • Публикуване на рекламни съобщения, освен с предварително разрешение от страна на „Пилатес у дома“ ЕООД;
 • Публикуване от Ваша страна на препратки с пиратско съдържание;
 • Нарушаване на авторските права.
4. Всеки коментар, който нарушава настоящите правила, подлежи на изтриване. „Пилатес у дома“ ЕООД запазва правото си в определени случаи да преустанови достъпа на предоставената услуга на съответното лице, както и да предприеме всички законови мерки за откриване на нарушителя и уведомяване на компетентните органи.

VI. Използване на услугите на сайта
1. Уебсайтът няма за цел да убеди потребителите да използват върху себе си или върху други лица информацията, която са получили на уебсайта. „Пилатес у дома“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на уебсайта.
2. Потребителят може да влиза в профила си от всяко едно мобилно устройство или настолен компютър. Достъпът до материалите се ограничава до използването на максимум три устройства.
3. Информацията, съветите и препоръките в този сайт са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали.
4. Потребителите са информирани, че преди да пристъпят към каквото и да е физически упражнения, следва да се консултират с лекар.
5. В случай, че потребителят не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.
6. „Пилатес у дома“ ЕООД не гарантира конкретни резултати от използването на предоставените на сайта услуги, тъй като резултатите могат да варират в зависимост от времето, усилията и ангажиментите, които потребителят инвестира в спорт.

VII. Заплащане на услугата
1. Потребителят, за да използва услугите, предоставени от сайта, следва да извърши плащане на избрания от него абонамент по банков път или чрез платформата Paypal.
2. При заплащане на избрания абонамент „Пилатес у дома“ ЕООД не събира допълнителни такси за превод, като в случай, че такива са начислени, „Пилатес у дома“ ЕООД не носи отговорност. По отношение на тях са приложими Общите условия на доставчика, предоставящ на потребителя избраната платежна услуга.
3. Заплащането на избрания абонамент гарантира на потребителя срочен достъп до Услугата, като потребителят не е задължен, а само по свое желание може да продължи абонамента си за следващ период.
4. Обявените в сайта www.pilatesudoma.com продажни цени за предлаганите услуги са в лева и включват ДДС.
5. „Пилатес у дома“ ЕООД си запазва правото да променя всички цени на услугите, предлагани на сайта, по свое усмотрение и по всяко време, без да се задължава предварителнно да уведомява потребителя.
6. Потребителят заплаща цената на услугата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.
7. Основание за извършване на плащането на избраната абонаментна услуга, предоставяна от „Пилатес у дома“ ЕООД, е полученият от потребителя имейл за потвърждение, който съдържа уникален клиентски номер.
8. Потребителят получава достъп до платените материали в срок от 24 часа след получаването на имейл от „Пилатес у дома“ ЕООД за извършено валидно плащане и активиране на регистрирания профил.
9. В случай на забавяне на предоставяне на достъп до Услугата при регистраране на валидното й заплащане, „Пилатес у дома“ ЕООД се задължава да осигури достъп в максимален срок от 72 часа.

VIII. Възстановяване на платена цена
1. В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на Потребителя и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп до платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно, но не по-късно от 24 часа, да информира търговеца на следния имейл: pilatesudoma@gmail.com. В такъв случай, „Пилатес у дома“ ЕООД предоставя възможността за активиране на друг профил, посочен от Потребителя, с цел използване на вече заплатената Услуга. В случай, че проблемът е непреодолим, в рамките на 15 работни дни от извършеното плащане, „Пилатес у дома“ ЕООД ще възстанови заплатената такса на Потребителя в срок от 5 работни дни.
2. „Пилатес у дома“ ЕООД не възстановява заплатената от Потребителя цена извън случаите по т.1. Съгласно действащото европейско и българско законодателство настоящият договор попада в изключенията от правилата, отнасящи се до упражняване на правото на отказ от договора и връщане на платената цена на потребителя, тъй като Услугата се счита за напълно предоставена и изпълнението й е започнало с получаването на достъп до видеоматериалите. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява, че губи правото си на отказ от договора.
3. Потребителят няма право на отказ от договора, в това число претенция за възстановяване на платената цена, в случай че „Пилатес у дома“ ЕООД е изпълнил задълженията си по сключения договор. При извършено валидно плащане и активиране на регистирания профил, Услугата се счита за напълно предоставена и изпълнението й е започнало със съгласяването с настоящите Общи условия
4. „Пилатес у дома“ ЕООД възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят e изразил изричното си съгласие за използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за „Пилатес у дома“ ЕООД.

IX. Авторски права
1. Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, база данни, снимки, графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на „Пилатес у дома“ ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Пилатес у дома“ ЕООД.
2. Предоставянето на Услугата не прехвърля на Вас или на трета страна други права, освен правото на ползване за определен период съгласно заявеният и платен абонамент. Не се прехвърлят права на интелектуална собственост.
3. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в сайта без разрешение от „Пилатес у дома“ ЕООД представлява нарушение, за което нарушителят носи отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
4. Не се разрешава използване и преработка по какъвто и да било начин на съдържанието на сайта чрез визуализация на част или на всички от материалите, публикувани в него, за каквото и да е цел в електронната или друга среда.
5. Не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.
6. Препращането към материали на уебсайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторското право на „Пилатес у дома“ ЕООД върху материалите, без посетителите да биват въведени в заблуждение.
7. Не се разрешава използването на сайта, с цел получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

X. Конфиденциалност
„Пилатес у дома“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица при спазване на нормативно установения ред. „Пилатес у дома“ ЕООД има право да предоставя събраната статистическа информация на рекламодатели, за статистически или маркетингови цели.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за горепосочените цели. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение на посочения адрес или e-mail за контакти.

XI. Отговорност
1. „Пилатес у дома“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Пилатес у дома“ ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система.
2. „Пилатес у дома“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уебсайта.
3. „Пилатес у дома“ ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
4. Страните се съгласяват, че „Пилатес у дома“ ЕООД не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от „Пилатес у дома“ ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.
5. При добавяне на мнение или коментар, Вие се съгласявате да спазвате посочените в раздел V „Правилата за писане на коментари“. „Пилатес у дома“ ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.
6. „Пилатес у дома“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

XII. Прекратяване на Договора
Възникналното договорно отношение между „Пилатес у дома“ ЕООД и Потребителя се прекратява:
1. При преустановяване на дейността на „Пилатес у дома“ ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта www.pilatesudoma.com.
2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставените услуги, в т.ч. да изтрие регистрирания от него профил.
3. При прекратяване на Договора „Пилатес у дома“ ЕООД изтрива потребителския профил и заличава паролата му за достъп до него.

XIII. Други
1. В случай, че някоя от установените клаузи от настоящите Общи условия за ползване на Услугите, предоставено от уебсайта www.pilatesudoma.com обявена за недействителна, останалата част от Общите условия оставят в сила.
2. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
3. „Пилатес у дома“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта на видно и достъпно за всеки потребител място.